Länkar till information om:

Mäta pH i livsmedel

Mäta Salt i livsmedel

Checklista mäta pH i livsmedel

pH Mätning på Rätt sätt (Full version)

pH Mätning på Rätt sätt (Kort version)

Varför man måste kalibrera

Varför måste man kalibrera pH-elektroder

Hur ofta ska jag kalibrera min pH-elektrod?
Förmodligen en av de vanligaste frågorna vi får, och det finns inte något enkelt svar vi kan ge. Direkt, från första gången, när elektroderna startas upp, börjar de förbrukas/driva. Följaktligen måste du kalibrera pH-mätaren mot elektrodens nya egenskaper. I stort beror det på hur noggrannt ditt mätresultat, pH-värde, måste vara. Krävs det hög (0.01pH) noggrannhet då ska kalibrering göras varje dag. Om kraven är mer normala (0.1 pH) eller mer av en indikationsmätning, så behöver du inte kalibrera lika ofta. Efter byte av batterier eller elektrod ska mätaren alltid kalibreras.

Hur kalibrerar jag min pH-elektrod?
De flesta pH-mätare fungerar på samma sätt, med minst 2-punktskalibrering. Du bör alltid kontrollera vad som står i dess bruksanvisning. Kalibreringen utgår alltid från pH7 som är neutralvärdet. Därefter väljer du själv det andra värdet pH4 eller pH10, beroende om du ska mäta surt eller basiskt. När mätaren accepterat kalibreringen övergår den omgående till mätning.

pH-elektrodens livslängd?
Livslängden på elektroden är beroende av flera faktorer, se nedan:

Temperaturer
En elektrod som används i låga eller höga temperaturer förbrukas snabbare än om mätning sker i normala temperaturer 15 till 35°C. Se därför till i möjligaste mån att mäta under dessa förhållanden.

Surt och basiskt
Om elektroden utsätts för belastningar i form av pH-svängningar, från surt till baskiskt eller tvärtom, så förbrukas elektrodens innehåll (elektrolyten).Exempel: Vid mätning är pH-värdet lågt och vid nästa högt (från under pH 5 till över pH 9) eller tvärtom. Sker detta regelbundet så rekommenderar vi först och främst att använda olika mätare, en för högt pH och en för lågt pH alt. pH-elektrod med påfyllnadsbar elektrolyt.

Proteiner
Det är extra besvärligt att mäta pH i proteinrika miljöer, som livsmedel, skönhetskrämer, kött etc. Proteiner smutsar mycket lätt ner (sätter igen) elektroden och gör den långsam.

Hur ofta mäter du
Livslängden påverkas av hur ofta du mäter. Speciellt när du mäter i lösningar som är besvärliga.

Skötsel och underhåll
Förutom sköljning av elektroden i vatten efter användandet, är det bästa sättet för att få elektroden ordentligt ren att använda en av Hanna Instruments särskilda rengöringslösningar.

Förvaring
Förvara alltid elektroden i förvaringslösning (KCl). För att en pH-elektrod ska ge bästa svarstid och noggrannhet, måste elektroden förvaras blött. Skälet till detta är att det krävs en konstant jonkoncentration för att hålla elektroden “laddad” och klar för användning.Den perfekta lösningen för detta är Hanna Instruments förvaringslösning HI 70300, som inte bara håller elektroden på dess optimala joniska nivå, utan även hämmar tillväxten av bakterier och alger. Detta ger elektroden ett “viloläge” som förlänger dess livslängd (elektroden mäter ju även avstängd vid förvaring). Använd absolut inte destillerat/avjonsiserat vatten.

Livslängd
Vanligtvis kan elektroder som används för att mäta i vatten förväntas ha mellan 1 till 3 års livslängd. En elektrod för kontinuerlig övervakning kan å andra sidan kanske hålla i 12-18 månader. Elektrodens livslängd kan bli ännu kortare av ämnen som är särskilt aggressiva eller om temperaturen på lösningen är särskilt hög eller låg.

Konduktivitet

Mätvärdet på ledningsförmåga/konduktivitet är vägledande på hur rent vattnet är. Metoden att mäta nivån används flitigt i ren-, skölj-, processvatten m m dvs i vatten påverkat av människan eller på annant sätt.
Vi erbjuder mätinstrument som kan klara allt från avjoniserat/destillerat vatten till värsta tänkbara scenario som lakvatten etc.

Var noga med att ta reda på mätområdet för bästa mätresultat.

Omvandlingstabell
1µS/cm = 0.1mS/m
1mS/m = 10µS/cm
1mS/cm = 1 000µS/cm

  

Kalibrering, en nödvändighet

För att mätningen ska ge säkra resultat måste  mätaren vara kalibrerad. Då garderar du dig mot felaktiga resultat och låg noggrannhet. Det är också viktigt att de vätskor du använder för kalibrering är färska. Därför säljs våra vätskor med bäst före datum, som gäller i oöppnad förpackning. Dessutom är de spårbara enligt NIST.

Använd alltid de vätskor som rekommenderas i bruksanvisningarna. Väljer du andra vätskor än de rekommenderade, kan inga specifikationer garanteras, ej heller att funktionerna fungerar fullt ut.

Se, alltid i bruksanvisningen, vilka vätskor som passar för ditt instrument.
Vid frågor, kontakta gärna kundtjänst.

  

Grumlighet – Turbiditet

FNU/NTU 
ISO-standard för grumlighet är FNU (Formazine Nephelometric Unit) eller NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
 
Rening av dricksvatten 
Grumlighet är en av de viktigaste parametrarna som används för att bestämma kvaliteten på dricksvatten. Offentliga vattenleverantörer är skyldiga att behandla sitt vatten för att ta bort grumlighet. Världshälsoorganisationen anger 5 FTU som högsta värde för grumlighet. Detta värde har fastställts baserat på utseendet av vattnet. Från en hygienisk synvinkel är 1 FTU det rekommenderade värdet.Grumlighet är en indikator och kommer inte ge resultat för en viss förorening. Den ger dock information om graden av den totala kontaminationen. 

Övervakning av naturligt vatten 
I naturliga vatten ger grumlighetsmätningar ett visst mått på vattenlevande organismer. Det har konstaterats att det finns ett starkt samband mellan grumlighetsnivå och BOD värde. Dessutom hindrar grumlighet ljus, vilket minskar tillväxten av marina växter, ägg och larver, som vanligtvis finns i de lägre nivåerna av ett vattenlevande ekosystem.

Reningsverk och grumlighet 
Historiskt sett har grumligheten varit en av de viktigaste parametrarna vid övervakning av avloppsvatten. Numera är mätning av grumlighet i slutet av avloppsvattenprocessen, nödvändig för att kontrollera att värdena ligger inom lagstadgade normer. Generellt sett ska grumlighetsvärdet vara mellan 0 och 50 FTU, med en noggrannhet på ± 3 FTU, beroende på vilken fas av behand-lingsprocessen det gäller. Genom att övervaka grumlighetsnivån, kan man avgöra om de olika stegen i processen, särskilt i filtrering och reningssteg, har genomförts korrekt.

  

Syrehalt

Syrgas är livsviktigt
Luften innehåller ca 20.9% syrgas. När luft kommer i kontakt med vatten, löser sig en mängd syrgas. Hur mycket, beror på flera faktorer. Exempel: tiden det tar för att systemet skall nå jämvikt, vattnets temperatur och saltinnehåll, om det finns substanser i vattnet som konsumerar syrgas etc. Eftersom syrehalten i vatten är viktigt för biologiska och kemiska processer är det nödvändigt att kunna kontrollera denna.

Elektrodens funktion 
Våra syrgaselektroder är baserade på ett genomsläppligt membran för direktmätning av halten. Syre diffunderar genom membranet och reduceras elektrokemiskt vid katoden. Spänningen mellan anod och katod är förutbestämd och med en storlek så att endast syre reduceras. Ju högre syrets partialtryck är desto mer syrgas diffunderar in i membranet. Detta resulterar i en ändring av strömstyrkan som är proportionell mot syret i provet. 

Mätresultat
Halten av syrgas uttrycks vanligen i mg/l vatten, dvs ppm eller i %. Elektroden mäter partialtrycket syrgas. För ett givet tryck av syrgas i luft kommer koncentrationen i mättat, rent vatten att vara fixerat vid varje given temperatur. Mätresultat från mängder av mätningar i rent vatten har sammanförts genom åren. Resultaten är inbyggda i mätarna som automatiskt kompenserar för temperaturen. Detta gäller även för vattnets salthalt.

  

Fotometer - Snabba mätvärden av högsta kvalitet

Vi slår oss gärna för bröstet och säger att de mätvärden som fotometrarna ger är väldigt lika de svar du får från vattenlaboratorier.
De mätmetoder vi erbjuder är alla mycket tillförlitliga och bygger på ett väl beprövade mätsätt. Nessler, DPD, Winkler, Fenolrött etc är bara några exempel, som ger hög noggrannhet, vilka borgar för mycket säkra mätresultat. Det låter avancerat och krångligt men det tar oftast bara ett par minuter att få fram ett mätresultat. Det krävs ingen större förkunskap för att genomföra en provtagning och mängden vatten är bara 10ml/ämne.

Många användningsområden:                                                                                                                                                     

Industriproduktion
Kritiska miljöparametrar såsom pH, syre, nitrit, ammoniak, klor och fosfor eller föroreningar som krom, nickel, silver och zink kan övervakas.

Miljökontroll
Kritiska miljöparametrar som måste kontrolleras i naturen är t.ex. pH, löst syre, nitrit, ammoniak, klor och fosfor eller föroreningar som krom, nickel, silver och zink

Jordbruk
Noggrann kontroll kan förebygga sjukdomar, öka produktionen och även minska
premierna på skördeförsäkringar.

Fiskproduktion
Att kunna övervaka och kontrollera syrehalten, pH och nitrathalten i vatten är avgörande för att säkerställa lönsam fiskproduktion.

Simbassänger och spa
För att uppnå ideala vattenförhållanden i pool vatten kräver tester varje dag för desinfektion av restprodukter och bibehålla pH-nivån. Lika viktigt är att hårdhets och alkalinitetsnivåer övervakas varje vecka för att säkerställa vattenkvaliteten.

VVS och luftkonditionering
Att kunna mäta järn, klor, syrehalt och kisel är avgörande för att undvika korrosion och föroreningar vid både uppvärmning och kylning i olika typer av anläggningar, kyltorn m m.

Växthus
Näringsämnesanalyser i växthus och hydrofoniska anläggningar är nödvändigt för att upprätthålla, både kvalitet och kvantitet, på skördar.

Mätning i Vin  

Läs mer

 

 HannaNorden Ab                                                   www.hannanorden.com

Energigatan 15 B                                                     info@hannanorden.com                                         Tel:  +46 300 40 40 18

434 37  KUNGSBACKA                                              VAT. no.. 556799-5104                                             Fax: + 46 300 141 22